DREPTURILE PACIENTILOR

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare
prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 1410/2016;
 Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;
 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare; 

DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMATIA MEDICALA  
 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi
la modul de a le utiliza;
 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor
de servicii de sănătate;
 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie
să le respecte pe durata spitalizării;
 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la
procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi
nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi
prognostic;
 Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;
 Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba
română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte
sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi
de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi
tratament, dar numai cu acordul pacientului;

 Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al
investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

DREPTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA
 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris,
răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie
explicate pacientului;
 Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de
urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioară a acestuia;
 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul
reprezentantului legal nu mai este necesar;
 În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie
implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere;
 În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată
unei comisii de arbitraj de specialitate;
 Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din
doi medici pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;
 Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor
produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a
tratamentului cu care acesta este de acord;
 Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în
învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare
ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii
consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul
pacientului;
 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său,
cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului şi
evitării suspectării unei culpe medicale; 

DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI VIATA PRIVATA A
PACIENTULUI

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi
dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor
în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi
numai cu consimţământul pacientului.
Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau
pentru sănătatea publică. 

DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE  
În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii
medicale.
Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.
Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de
dotare necesare şi personal acreditat corespunzător.
Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenţă apărute în
situaţii extreme.
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate .
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supuna pacientul
nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd
reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau
donaţii, cu respectarea legii.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate
sau până la vindecare.
Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi
medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină
generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au
dreptul la servicii comunitare disponibile.
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii
farmaceutice, în program continuu.

OBLIGATIILE PACIENTULUI

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Orășenesc Panciu

1. Să respecte regulile ce se aplică în spital;
2. Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;
3. Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;
4. Să nu deterioreze bunurile din spital;
5. Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
6. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;
7. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are
drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
8. Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru
şederea în spital;
Se interzice complet fumatul în Spitalul Orășenesc Panciu având în vedere prevederile
Legii nr. 349/2002 art.3(1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se
sancționează cu amendă contravențională de la 100 – 500 RON. Această prevedere trebuie

respectată de către personalul încadrat în unitate, de către pacienți, aparținători precum și orice
altă persoană care se află în unitatea sanitară.

Sari la conținut